[1]
สถาอานันท์ ส. and อัศววิรุฬหการ ป. 2019. พุทธศาสนากับสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 2, 1 (Feb. 2019), 20–34.