[1]
พรมทา ส. 2019. งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 2, 1 (Feb. 2019), 2–4.