[1]
เขียนวงศ์ พ. 2019. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 3, 1 (Feb. 2019), 59–78.