[1]
เศรษฐ์บุญสร้าง ส. 2019. อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 4, 3 (Feb. 2019), 44–61.