[1]
พรมทา ส. 2019. แรงงานของความรักปละ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 4, 3 (Feb. 2019), 2.