[1]
เลี้ยววาริณ อ. 2019. ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 6, 3 (Feb. 2019), 58–68.