[1]
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. 2019. พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 6, 2 (Feb. 2019), 62–77.