[1]
สิงห์สุริยา ป. 2019. มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 6, 2 (Feb. 2019), 25–31.