[1]
วิศทเวทย์ ว. 2019. อนัตตาในพุทธปรัชญา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 6, 1 (Feb. 2019), 62–112.