[1]
พรมทา ส. 2019. แล้วเจ็ดปีก็ผ่านไป. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 7, 3 (Feb. 2019), 1–4.