[1]
จันทบุตร ค. 2019. แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 8, 2 (Feb. 2019), 6–49.