[1]
พรมทา ส. 2019. การวิจัยพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 8, 2 (Feb. 2019), 1–5.