[1]
ผลเจริญ พ. 2019. เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 9, 3 (Feb. 2019), 6–32.