[1]
พรมทา ส. 2019. ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 9, 3 (Feb. 2019), 1–5.