[1]
บรรณรุจิ บ. 2019. ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 9, 2 (Feb. 2019), 46–87.