[1]
พรมทา ส. 2019. เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 9, 1 (Feb. 2019), 1–3.