[1]
พรมทา ส. 2019. พุทธธรรมกับความซับซ้อนของโลกและชีวิต. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 10, 3 (Feb. 2019), 1–5.