[1]
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด. 2019. หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 10, 2 (Feb. 2019), 38–96.