[1]
พสุธารชาติ พ. 2019. พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 11, 2 (Feb. 2019), 41–80.