[1]
วุฑฺฒิกโร พ. 2019. แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 11, 1 (Feb. 2019), 28–62.