[1]
พรมทา ส. 2019. ปราชญ์ทางพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 14, 1 (Feb. 2019), 1–8.