[1]
บุตรอินทร์ ส., บุญศรีตัน ป. and โตจักษณ์ชัยกุล ส. 2019. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 15, 1 (Feb. 2019), 26–72.