[1]
พรมทา ส. 2019. การเมือง พระสงฆ์ กฎหมาย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 15, 1 (Feb. 2019), 1–4.