[1]
แซกรัมย์ พ. 2019. บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 16, 3 (Feb. 2019), 3–69.