[1]
สดมณี อ., ธนะชานันท์ ส., ภู่คง ส., จันประเสริฐ ฐ. and เกตุอ่ำ ป. 2019. ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 17, 3 (Feb. 2019), 27–37.