[1]
บุญหนุน ช. 2019. ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 17, 2 (Feb. 2019), 36–95.