[1]
วาดเขียน ภ. 2019. การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 19, 2 (Jan. 2019), 21–53.