[1]
บรรณาธิการ บ. 2018. บทบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 25, 3 (Dec. 2018), 5–7.