[1]
บรรณาธิการ บ. 2017. บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 24, 2 (Aug. 2017), 5–8.