1.
ลดาชาติ ล, ภูทวี ม, ลดาชาติ ล. A Hypothetical Learning Progression for Haze Air Pollution in the Northern Region of Thailand. ISSJ [Internet]. 2019 Jun. 6 [cited 2024 May 21];6(1):116-50. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192902