1.
วุฒิพรหม ว, วัฒนะ จ, เอื้องโชคชัย ช. Factors Influencing Voluntary Behaviors: Case Study of Thai Holistic Health Foundation. ISSJ [Internet]. 2019 Jun. 6 [cited 2024 May 20];6(1):78-99. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192884