1.
ปิลันธน์โอวาท ไ, โรจน์สุรกิตต เ. Sustainable Development Model for Thai Herb Retail Business of the Community Enterprise. ISSJ [Internet]. 2018 Sep. 25 [cited 2024 May 30];4(2):288-312. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147531