1.
นันทะเนตร จ, สมบูรณ์ธรรม จ, สุขสงวน ณ, เถื่อนขวัญ เ, อารักษ์โพชฌงค์ ว. Efficiency in public health services development of health promoting hospital, tumbon Bansuan, Chonburi. ISSJ [Internet]. 2018 Sep. 25 [cited 2024 May 20];4(2). Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147513