1.
เลิศสถิตไพโรจน์ ก, จรัสวัฒน์ อ. Core Competency for Preparation on ASEAN Economic Community of Tourist Police Division. ISSJ [Internet]. 2018 Sep. 18 [cited 2024 May 21];2(2):11-32. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146164