วุฒิพรหม วรรณรินทร์, วัฒนะ จุฬารัตน์, and เอื้องโชคชัย ชูศักดิ์. “Factors Influencing Voluntary Behaviors: Case Study of Thai Holistic Health Foundation”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 6, no. 1 (June 6, 2019): 78–99. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192884.