อมรสิริพงศ์ สมศักดิ์. “Editorial Notes”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 6, no. 1 (June 6, 2019): 1–2. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192854.