สนใจ ภานุการณ์, and ดิษฐเกษร ชลธิชา. “The Instruction Evaluation of Department of Social Science , Faculty of Social Science and Humanities , Mahidol University”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 5, no. 2 (December 11, 2018): 321–347. Accessed May 28, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/159769.