สุนทร จิตรภณ. “Land Use Change Analysis of Nakhon Chaisri Pomelo Plantations in Nakhon Pathom Province”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 5, no. 2 (December 11, 2018): 206–224. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/159757.