อารักษ์โพชฌงค์ วุฒิชัย, ผลาเลิศ โญธิกา, คำฟัก พรทิพย์, นิลน้อยศรี พัชรพร, and สุนทรนันท์ พีรวิชญ์. “The Evaluation of Core Competencies of Samutsakhon Provincial Administrative Organization Staffs”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 5, no. 1 (November 7, 2018): 208–239. Accessed May 26, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/153981.