ปิลันธน์โอวาท ไพบูลย์, and โรจน์สุรกิตต เทอดศักดิ์. “Sustainable Development Model for Thai Herb Retail Business of the Community Enterprise”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 4, no. 2 (September 25, 2018): 288–312. Accessed May 29, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147531.