นันทะเนตร จุฑามาศ, สมบูรณ์ธรรม จุฑารัตน์, สุขสงวน ณัฐนันท์, เถื่อนขวัญ เมธาวดี, and อารักษ์โพชฌงค์ วุฒิชัย. “Efficiency in Public Health Services Development of Health Promoting Hospital, Tumbon Bansuan, Chonburi”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 4, no. 2 (September 25, 2018). Accessed May 18, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147513.