โอฬารประเสริฐชโลธร, อมรวัฒนาจิตรลดา, เอื้อวรากุลจิรายุ, and ศิริสรรหิรัญสมบูรณ์. “Knowledge, Attitude and Plactices for Internationalization of Staff in a Medical School of Thailand.”. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY 3, no. 1 (September 19, 2018): 38-66. Accessed October 31, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146313.