ศรีสุพรรณ วราพร, สุขุมาลชาติ ประกายรัตน์, บุญเรืองโรจน์ จำลอง, กัลปะ อนันต์, and บัวปรอท ประคอง. “Multi-Sectors Cooperation Management in Education for Local Communities”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 2, no. 1 (September 18, 2018): 164–195. Accessed May 18, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146140.