วุฒิพรหม ว., วัฒนะ จ., and เอื้องโชคชัย ช. “Factors Influencing Voluntary Behaviors: Case Study of Thai Holistic Health Foundation”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University, vol. 6, no. 1, June 2019, pp. 78-99, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192884.