ส่งสวัสดิ์ ส. “ความผูกพันต่อองค์กรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, น. 13-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146477.