[1]
ส่งสวัสดิ์ ส., “ความผูกพันต่อองค์กรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, ISSJ, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 13–34, ก.ย. 2018.