อารักษ์โพชฌงค์ ว., ผลาเลิศ โ., คำฟัก พ., นิลน้อยศรี พ. and สุนทรนันท์ พ. (2018) “The evaluation of core competencies of Samutsakhon Provincial Administrative Organization staffs”, Integrated Social Science Journal, Mahidol University, 5(1), pp. 208–239. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/153981 (Accessed: 29 May 2024).