นันทะเนตร จ., สมบูรณ์ธรรม จ., สุขสงวน ณ., เถื่อนขวัญ เ. and อารักษ์โพชฌงค์ ว. (2018) “Efficiency in public health services development of health promoting hospital, tumbon Bansuan, Chonburi”, Integrated Social Science Journal, Mahidol University, 4(2). Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147513 (Accessed: 18 May 2024).