วุฒิพรหม วรรณรินทร์, วัฒนะ จุฬารัตน์, and เอื้องโชคชัย ชูศักดิ์. 2019. “Factors Influencing Voluntary Behaviors: Case Study of Thai Holistic Health Foundation”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 6 (1):78-99. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192884.