อารักษ์โพชฌงค์ วุฒิชัย, ผลาเลิศ โญธิกา, คำฟัก พรทิพย์, นิลน้อยศรี พัชรพร, and สุนทรนันท์ พีรวิชญ์. 2018. “The Evaluation of Core Competencies of Samutsakhon Provincial Administrative Organization Staffs”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 5 (1):208-39. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/153981.